Ideario y ficción en la obra novelística de Ángel Samblancat (1922-1945)

dc.contributor Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
dc.contributor.author Samblancat Miranda, Neus
dc.date info:eu-repo/date/embargoEnd/2011-07-19
dc.date.accessioned 2011-07-18T12:49:38Z
dc.date.available 2011-07-19T05:45:05Z
dc.date.issued 1990-06-16
dc.identifier B-29256-2011
dc.identifier.isbn 9788469416143
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/32184
dc.description.abstract Estudio histórico y temático, en tres volúmenes, de la obra novelística, aparecida entre las fechas 1922-1945, del periodista, jurista, político y escritor Ángel Samblancat Salanova ( Graus, 1885- México, 1963). La investigación tiene como hilo conductor el análisis del pensamiento político y social de autor, basado en un conjunto de manuscritos inéditos y su proyección en su obra de ficción. El trabajo se completa con la presentación de una novela inédita, Chamaca, escrita en México a mediados de los años cincuenta. El análisis de los códigos narrativos del autor, y su relación con su ideario y con su estética, conduce a interpretar y valorar la producción novelística de Á.Samblancat como un conjunto narrativo incardinado históricamente y a la vez como un conjunto de obras muy próximo, por su función ejemplificadora y combativa, a comprometidas parábolas sociales en torno a la lucha por la libertad y la justicia social, tema unificador de su obra de ficción. Con ello consigue el autor fijar en la memoria colectiva un pensamiento y unos valores que trascienden la información inmediata para depurarse, aquilatarse y prolongarse en una obra que a través de un intencionado lenguaje y una serie de recursos formales ( simbolismo del color y del fuego, antroponimia evangélica, toponimia paródica, tipología de personajes y persuasión retórica) adquiere un valor revolucionario permanente. De este modo funde el autor en su obra de ficción un pensamiento monitorio de timbre costista y federalista en torno al problema de España y a su concepción del estado, con una garba de voces libertarias, en torno a la liberación de la mujer.
dc.description.abstract Estudi històric i temàtic, en tres volums, de l'obra novel.lística, apareguda entre les dates 1922-1945, del periodista, jurista, polític i escriptor Ángel Samblancat Salanova (Graus, 1885 - Mèxic, 1963). La investigació té com a fil conductor l'anàlisi del pensament polític i social de l'autor, basat en un conjunt de manuscrits inèdits i la seva projecció en la seva obra de ficció. El treball es completa amb la presentació d'una novel.la inèdita, Chamaca, escrita a Mèxic a mitjans dels anys cinquanta. L'anàlisi dels codis narratius de l'autor, i la seva relació amb el seu ideari i la seva estètica condueix a interpretar i valorar la producció novel.lística de A.Samblancat com un conjunt narratiu insertat històricament, i a la vegada com un conjunt d'obres molt pròxim, per la seva funció exemplificadora i combativa, a compromeses paràboles socials en torn a la lluita per la llibertat i la justicia social, tema unificador de la seva obra de ficció. Amb això l'autor aconsegueix fixar en la memòria col.lectiva un pensament i uns valors que trascendeixen la informació inmediata, a fi i efecte de depurar-se, aquilatar-se i prolongar-se en una obra que a través d'un ús intencionat del llenguatge i una sèrie de recursos formals (simbolisme del color i del foc, antroponimia evangèlica, toponimia paròdica, tipologia dels personatges i persuassió retòrica) adquireix un valor revolucionari permanent. D'aquesta manera l'autor fon en la seva obra de ficció un pensament monitori de timbre costista i federalista en torn al problema d'Espanya i la seva concepció de l'estat, amb un grup de veus llibertàries en torn a la alliberació de la dona.
dc.description.abstract Historical and thematical study, in three volumes, of the fiction works published between 1922 and 1945 by the journalist, politician and writer Angel Samblancat Salanova (Graus, 1885 - Mexico, 1963). The basis of the research is the analysis of the political and social thought of the author, based on the non-published manuscripts and their projection on his fiction works. The research is complemented with a presentation of the non published novel Chamaca, written in Mexico in the fifties. The analysis of the narrative codes of the author, and its relationshop with his ideology and his aesthetics drives us to interpret and value the novels written by A.Samblancat as a narrative set historically ingrained. Because of its protesting function, the group of novels are very close to social parables around the fight for freedom and justice, a unifying theme in the works of the author. A.Samblancat is able to fix in the collective memory a thought and a set of values that transcend immediate information in a work that, with a special use of language and formal style (symbolism of colour and fire, evangelic antroponomy, parodic toponomy, typology of characters and rethorical persusssion) acquires a permanent revolutionary value. In addition, the author merges in his literary work a federal and "costista" solution to the Spanish problem and its model of state, as well as a chorus of libertarian voices around the emancipation of women.
dc.format.extent 895 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license info:eu-repo/semantics/embargoAccess
dc.rights.license ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject Pensamiento político y social
dc.subject Estética modernista
dc.subject Novela y manuscristos inéditos. Análisis
dc.subject.other Ciències Humanes
dc.title Ideario y ficción en la obra novelística de Ángel Samblancat (1922-1945)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 8
dc.contributor.director Beser Ortí, Sergio
dc.contributor.director Bonamusa, FrancescDocuments amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents