Estudi teòric de la cinètica i dels mecanismes de reacció del radical oli amb compostos orgànics d'interés troposfèric: cap a un model mes acurat.

Files in this item

This item appears in the following Collections