Aritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura

Files in this item

This item appears in the following Collections