Estudi del complex molecular {[(C6N3H12)6Fe8(u3-O)2(u2-OH)12]Br7(H2O)}Br·8H2O com a agent de contrast en ressonància magnètica d'imatge

Files in this item

This item appears in the following Collections