Materials híbrids funcionals de tipus molecular. Hexacianoferrat integrat en polímers conductors com a electrodes en bateries recarregables de liti

Files in this item

This item appears in the following Collections