Anàlisi de l’expressió del receptor scavenger cd36 en els leucòcits: conseqüències funcionals en la inflamació