Caracterització del quorum sensing regulat per les N-acil-L-homoserina lactonas en Stenotrophomonas maltophilia

Files in this item

This item appears in the following Collections