Impact of membrane transporters polymorphisms on nucleoside-derived drug bioavailability and action = Impacte dels polimorfismes en transportadors de membrana en la biodisponibilitat i acció de fàrmacs anàlegs de nucleòsids

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections