Traducció al castellà del Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats de Jacme d’Agramont

This item appears in the following Collections