Bioremediació d'un aqüifer contaminat per alquilbenzens. Estratègies de bioestimulació i oxidació quimica i caracterització de les comunitats microbianes implicades.

Files in this item

This item appears in the following Collections